การประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย และนวัตกรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เป้าหมายหลัก

สนับสนุนแก้ปัญหาภายในองค์กร

สร้างรายได้ใหม่ๆ

สร้างผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ ๆ