ข่าวสาร/กิจกรรม บริการ ผลงานนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์

สายเคเบิลใยแก้วนําแสงทนไฟ

สายเคเบิลใยแก้วนําแสงทนไฟ  FRSS OFC
(Fire Resistant Self-Supporting Single Mode Optical Fiber Cable)

          สายเคเบิล  OFC  (Fiber Optic Cable)  โครงข่ายหลัก ทําหน้าที่เชื่อมต่อระยะไกล (Long Distance) ระหว่างชุมสายหลักเข้าด้วยกัน โครงข่ายสายเคเบิล OFC โดยทั่วไปจะติดตั้งกับเสาไฟฟ้าซึ่งปักตามแนวริมถนน พาดผ่านทั้งถนนหลักและถนนรอง บางช่วงริมถนนที่พาดผ่าน มีทุ่งหญ้า ป่ารกชัฏ พุ่มไม้สูง บางพื้นที่มีปัญหา  ไฟลามทุ่งสร้างความเสียหายต่อโครงข่ายหลักบ่อยครั้ง กระทบต่อการให้บริการ Broadband Internet และหน่วยงาน ซ่อมบํารุง ต้องให้พนักงานเตรียมความพร้อม  24X7

2112

แนวทางแก้ปัญหาและผลการดําเนินงาน
          ปัญหาไฟลามทุ่งและเพลิงลุกไหม้จากระบบสาย ส่งไฟฟ้าบกพร่อง สถาบันนวัตกรรม ทีโอที (นฐ.)ได้รับ มอบหมายจาก  บมจ.ทีโอที ให้ศึกษาหาแนวทางป้องกัน แก้ปัญหาและประกันคุณภาพโครงข่ายให้บริการต่อเนื่อง สร้างความเสถียรในการบริการเพิ่มความเชื่อมั่น ผู้ใช้บริการ ลดภาระซ่อมบํารุงสายเคเบิล  OFC โดยมี เป้าหมายและวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อศึกษาและสํารวจปัญหาสายเคเบิล OFC ชํารุดเสียหายจากปัญหาไฟไหม้
  • ศึกษาหาแนวทางลดปัญหาไฟไหม้สายเคเบิล ที่สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของการไฟฟ้าฯ
  • ต้องไม่เป็นอุปสรรคของการปฏิบัติงานเดิมและต้นทุนในภาพรวมเหมาะสม
    1111

สรุปผลการดําเนินงานเบื้องต้น
ผลความร่วมมือระหว่าง บมจ. ทีโอที ร่วมกับผู้ผลิตสายเคเบิล
OFC   และผู้เชียวชาญด้านวัตถุดิบในประเทศไทยร่วมออกแบบสายเคเบิล  FRSS OFC  มีโครงสร้างคล้ายสาย ADSS  OFC และ ARSS
OFC การรับแรงดึงขณะใช้งานปกติและแบบทําลายตามมาตรฐานที่กําหนด สาย  FRSS OFC  ผ่านการทดสอบการทนไฟ ตามมาตรฐาน  IEC 60332-3-24 และ IEC 60331-21 และทดสอบเผาไฟในสนามจําลอง
212111
คุณสมบัติสายเคเบิลใยแก้วนําแสงทนไฟ (FRSS OFC) ที่ผ่านการทดสอบและในปฏิบัติการและภาคสนามมีคุณสมบัติ   เบื้องต้น ดังนี้

  • เมื่อสาย FRSS OFC โดนไฟไหม้อย่างรุนแรง ต้องสามารถให้บริการต่อเนื่องอีกอย่างน้อย 7 วัน
  • กรณีสาย FRSS OFC  โดไฟไหม้เล็กน้อย (สังเกตจากความเสียหายของเปลือกหุ้ม) ต้องสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ตามปกติ