ข่าวสาร/กิจกรรม บริการ ผลงานนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์

ระบบบัตรคิว (TOT Smart Q)

                        [วิจัย พัฒนา นวัตกรรมและขยายผล โดย ผนฐ.]

ระบบบัตรคิว (TOT Smart Q): เป็นการบูรณาการ Hardware ,Software และ Process เข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนากระบวนการระบบคิวเดิมที่ใช้อยู่ให้มีศักยภาพด้านการรวบรวมข้อมูลทางตรงจากลูกค้า และรวบรวมสถิติการเข้ามาใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา แล้วนำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลในเชิงภาพหรือกราฟได้ เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารโดยสามารถนำข้อมูลจริงแบบ real time ไปใช้กาหนดยุทธศาสตร์ ได้หลายมิติ ทั้งเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการตลาด และการบริหารจัดการศูนย์บริการ
ระบบสามารถสนับสนุนการจัดเรียงและคัดกรองในการให้บริการ เพิ่มความสะดวกในการเข้าใช้งาน ลดปัญหาความสับสนในการต่อแถว  และมีระบบหลังบ้านที่สามารถที่สามารถติดตามผลการให้บริการผ่าน ระบบออนไลน์

ระบบบัตรคิว 1 ชุด ประกอบด้วย ชุดควบคุมหลัก (จัดลําดับคิว, พิมพ์ลําดับคิว และระบบส่งข้อมูลไปยังศูนย์ข้อมูลกลางผ่านอินเตอร์เน็ต) 1 เครื่อง / ชุดแป็นกดสําหรับเรียกลูกค้า 4 กล่อง / ชุดแป็นกดแสดงความพึงพอใจของลูกค้า 4 กล่อง / จอ LED รวม 3 แถว 1 แผงและกระดาษ Thermal   หน้ากว้าง 2”

ใส่ความเห็น