ข่าวสาร/กิจกรรม บริการ ผลงานนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์

Passive Mux Service (PMS)

                 บมจ.ทีโอที โดยสถาบันนวัตกรรมทีโอที (นฐ.) เข้าร่วมประกวด/แสดงผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ “10th Internation Eehibition of Invention & 3rd World Invention and Innovation Forum (Foshan)” ที่เมืองฝอซาน ประเทศจีน 13-15 กันยายน 2561 สบบ.
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน Silver Medal
 ส่วน Passive Mux. เป็นอุปกรณ์ที่สร้างรายได้ ตอบสนองลูกค้าที่ต้องการ Hi-speed Internet 

S__10461328S__10461329

  [พัฒนาและนวัตกรรม โดย สบบ./ขยายผล โดย รนฐ.]

ปัจจุบันการให้บริการบรอดแบนด์ผ่านเส้นใยแก้วนำแสง (FTTx) เป็นบริการที่ทำรายได้หลักให้กับองค์กร ซึ่งพบปัญหาไม่สามารถตอบสนองในการให้บริการได้ทันกับความต้องการของผู้ขอใช้บริการจากหลายปัจจัย เช่น 1.ไมสามารถใหบริการไดบริเวณ DSLAM/MSAN เนื่องจาก Core เต็ม / 2.รักษาฐานลูกคา ADSL เดิมไมไดลูกค้ารอไมไหว) / 3.ค่าลงทุนในการขยายการลงทุนไม่คุ้ม /4.ระยะดำเนินการติดตั้งนานเกินไป / 5.SDP เต็มขยายไมทัน เป็นต้น

000jj8

ดังนั้นเพื่อให้สามารถให้บริการ FTTX ในพื้นที่หมู่บ้านที่มีการแข่งขันสูงหรือพื้นที่ๆ ลูกค้าที่อยู่ไกลได้อย่างรวดเร็วขึ้น เพิ่มจำนวนพอร์ทของบริการ FTTX   โดยการใช้ Optical Fiber Cable (OFC) เส้นเดิมของ

 MSAN จากนั้นนำเทคโนโลยีการรวมแสงมาใช้งานโดยติดตั้งอุปกรณ์ Passive Mux Services ทำให้ได้จำนวนพอร์ทของ FTTX เพิ่มขึ้น ใช้ระยะเวลาติดตั้งบริการรวดเร็วขึ้น ลดค่าใช้จ่ายการติดตั้ง และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ (MSAN) ให้เกิดความคุ้มค่ามากขึ้น ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย กลอง indoor (1550nm.) และ outdoor (1590nm.) / SFP ชนิด 1550nm. และ 1590nm. / สาย Patch Cord ชนิด LC-LC 2 เสน และ Attenuator 8dB    [โทรศัพท์ 0 2581 6662]

ใส่ความเห็น