ข่าวสาร/กิจกรรม บริการ ผลงานนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์

Reporting Power Alarm System (RPAS)

  [พัฒนาและนวัตกรรม โดย บภ.1/ขยายผล โดย รนฐ.]

ในปัจจุบันการให้บริการบรอดแบนด์ของ บมจ. ทีโอที นั้น ระบบอุปกรณ์การกําลังถือว่าเป็นส่วนท่ีสําคัญอย่างมากเพราะเป็นเหมือนหัวใจหลักที่ทําให้อุปกรณ์ในระบบอื่น เช่น ระบบสื่อสัญญาณ ระบบโครงข่ายหลัก สามารถทํางานอยู่ได้ ถ้าหากระบบการกําลังเกิดเหตุขัดข้องขึ้น ก็ทําให้ระบบต่างๆ ข้างต้นไม่สามารถทํางานได้ อุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุเสียอุปกรณ์ระบบการกำลัง โดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์รับข้อมูลจากเซนเซอร์ต่างๆ แล้วส่งข้อมูลให้เซิร์ฟเวอร์ผ่านโปรโตคอล SNMP  โดยแสดงผลผ่านทางเว็บไซต์และสามารถแจ้งเตือนผ่านทาง SMS หรือ Line Application ได้

ใส่ความเห็น