สําหรับใช้ร่วมกับปลั๊กไฟพ่วง
เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ป้องกันความเสียหายของอุปกรร์ไฟฟ้า (โหลด) จากปัญหาไฟกระโชกหรือไฟเสิร์จ ซึ่งเป็นแรงดันไฟฟ้าสูงเกินผิดปกติที่เกิดขึ้นนชั่วขณะ โดยเข้ามาทางแหล่งจ่ายไฟ 230 VAC

ลักษณะการติดตั้ง SPD โดยเสียบเข้ากับปล๊กไฟพ่วงของโหลดทใช้งานมีจุดด้อย

แนะนำใช้งานกับตู้อุปกรณไ์ฟฟ้าขนาดเล็กติดตั้งอยู่ ภายนอกอาคาร (OUT DOOR) ในพื่นที่ชานเมือง ซึ้งแรงดันฟ้า 230 VAC

ไม่ค่อยเสถียรมีอุปกรณ์เสียหายบ่อยครั้ง เช่น อปุกรณ์ WiFi และ Adapter แปลงไฟ AC/DC ของกล้องวงจรปิด เป็นต้น

จุดเด่น ของ SPD ที่ บมจ.ทีโอที ออกแบบใช้งาน คือ

  1. สามารถป้องกันไฟกระโชกหรือไฟเสิรจ์ฟ้าผ่าไดต้ามที่มาตรฐานสากลกำหนด และป้องกันแรงดันไฟฟ้า AC สงูผิดปกติช์ขณะได้ตามสภาวะแวดล้อมจริงภาคสนาม (SPD) ทั่วไปไม่ได้ออกแบบให้ป้องกันไฟกระโชกในลักษณะนี้
  2. สะดวกในการนำไปติดตั้งใช้งาน โดยติดตั้งร่วมกบับปลั๊กไฟพ่วงที่โหลดต่อใช้งาน