นวัตกรรมสัญจร

นวัตกรรมสัญจร ฉะเชิงเทราเสนอนวัตกรรมต้นแบบ

5 มิถุนายน  2563

           ส่วนนวัตกรรมซอฟท์แวร์ (ซนฐ.)  และส่วนส่งเสริมนวัตกรรม (สนฐ.)  ได้เดินทางไปนำเสนอนวัตกรรมต้นแบบ  TOT Secure และ Using Wi-Fi  for  DETECT General  Human  Activities ให้กับผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมบริการพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา   

ใส่ความเห็น