บริการ

รายการทดสอบทางเทคนิค กลุ่มอุปกรณ์โทรคมนาคม

  รายการทดสอบทางเทคนิค กลุ่มอุปกรณ์โทรคมนาคม  ( อัตารค่าทดสอบขึ้นกับความต้องการหัวข้อทดสอบที่ลูกค้ากำหนด )
ที่
ผลิตภัณฑ์/การตรวจสอบ
มาตรฐาน
รายละเอียด
1
Wireless LAN Router
OES-001-023-02
WLAN
2
xDSL + Wireless LAN Router
OES-001-027-05
WLAN
3
ONT + Wireless LAN Router
OES-001-028-03
WLAN
4
GPON
TES-104-017-03
GPON (FTTx)
5
Mini GPON
TES-104-020-01
GPON (FTTx)
6
OLT
BBF-TR255
GPON (FTTx)
7
ONT/ONU
TOT_PDID-TEST-T-001-01
GPON (FTTx)
8
L2 LAN Switch Access Node
Quality of Service, RFC 2544, RFC 2889,
Ethernet Aggregation, Spanning Tree
ETHERNET
9
xDSL +LAN Switch
Quality of Service, RFC 2544, RFC 2889
ETHERNET
10
ONT + LAN Switch
Quality of Service, RFC 2544, RFC 2889
ETHERNET
11
Residential gateway
Quality of Service, RFC 2544, RFC 2889
ETHERNET
12
G.fast , G.now
Quality of Service, RFC 2544, RFC 2889
ETHERNET
13
L2/L3 LAN Switch
Quality of Service, RFC 3511, RFC 3918
IP
14
xDSL + RG
Quality of Service, RFC 3511, RFC 3918
IP
15
ONT + RG
Quality of Service, RFC 3511, RFC 3918
IP
16
Residential gateway (RG)
Quality of Service, RFC 3511, RFC 3918
IP
17
G.fast, G.now
Quality of Service, RFC 3511, RFC 3918
IP
18
Access Node
IPTV Quality of Experience(QOE), Subscriber scal
IPTV
19
Edge Router
IPTV Quality of Experience(QOE), Subscriber scal
IPTV
20 Broadband Network Gateway (BNG) IPTV Quality of Experience(QOE), Subscriber scal IPTV
21 Access Node SIP Scale, Multi-Play Services, MOS Estimates VOIP
22 Edge Router SIP Scale, Multi-Play Services, MOS Estimates VOIP
23 Broadband Network Gateway (BNG) SIP Scale, Multi-Play Services, MOS Estimates VOIP
24 Network Equipment the-jounal-of-internet-test-methodologies Internet Test Methodologies
25 FOM 4E1 แบบ G.703 + Ethernet TES-103-017-04 Fiber Optical Multiplexer
26 FOM 4E1 แบบ G.703 + Ethernet TES-103-017-05 Fiber Optical Multiplexer
27 Analog Telephone Adaptor (ATA) Supplementary Service Testing and Operation Test  
28 IP Phone Supplementary Service Testing and Operation Test  
29 SFP (Small Form-factor Pluggable) Transceiver Module DES-401-706-1 52_SFP-SM-1310-10 KM  
30 SFP (Small Form-factor Pluggable) Transceiver Module DES-401-707-1 52_SFP-SM-1310-40 KM  
31 SFP (Small Form-factor Pluggable) Transceiver Module DES-401-708-1 52_SFP-SM-1550-70 KM  
32 SFP (Small Form-factor Pluggable) Transceiver Module DES-401-710-1 57 20 KM  
33 SFP (Small Form-factor Pluggable) Transceiver Module DES-401-711-1 57 40 KM  
34 PABX EED-14-012-01  
35 เครื่องโทรสาร (FAX) EED-14-012-01  

 

ใส่ความเห็น