ทุนวิจัย

ข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ดาวโหลดเอกสารที่นี่

  1. Pre-proposal Form (ข้อเสนอเบื้องต้นโครงการวิจัย)คลิกที่นี่
  2. Resume (ประวัติผู้วิจัย)คลิกที่นี่
  3. Full proposal Form (ข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม แบบเต็ม)คลิกที่นี่
  4. Full proposal Form (คู่มือการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม แบบเต็ม)คลิกที่นี่
  5. Guarantee Agreement (สัญญารับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม)คลิกที่นี่

หมายเหตุ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย และ ระเบียบ บมจ.ทีโอที ว่าด้วยการวิจัยฯ

เอกสาร 1 คลิกที่นี่
เอกสาร 2 คลิกที่นี่