Smart Community

ผลงานการพัฒนาระบบ Digital Community for Thai Local Government

          เหมาะสำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการใช้เป็นช่องทางการติดต่อ/นำเสนอ/ร้องเรียน/รายงานปัญหาฯลฯ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่วนงานฯ จะรับทราบข้อมูลจริงที่เป็นปัจจุบัน/แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้รวดเร็ว  นอกจากนี้ App. ยังสามารถใช้แจ้งอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน SOS หรือปรับใช้กับงานอื่นๆได้ตามความต้องการ โดยปัจจุบัน ทีโอทีหลายพื้นที่ นำ App.นี้ ไปให้บริการกับ  อบจ., อบต.ฯลฯ