เกี่ยวกับเรา

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

(์NT Research and Development Department)​

  •   ศูนย์ทดสอบและพัฒนา องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2505 มีภารกิจหลักคือ งานทดสอบ สอบเทียบ มาตรฐาน ISO 17025 และงานวิจัยพัฒนาด้านโทรคมนาคม แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยเปลี่ยนผ่านกว่าครึ่งศตวรรษจนเป็น สถาบันนวัตกรรม ทีโอที สังกัด บมจ. ทีโอที ก็ยังคงภารกิจเดิมด้วยมาตรฐานและคุณภาพบริการเป็นที่ยอมรับทั่วไป
  • ในปี 2558 บมจ. ทีโอที ได้ปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบฉับพลัน ซึ่งช่วงเวลานั้น การปรับองค์กรให้อยู่รอดได้ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่กลางปี 2559 สถาบันนวัตกรรม อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ต้องบริหารการเปลี่ยนแปลงรอบตัว เมื่อได้ศึกษาวิเคราะห์ ทบทวนขอบเขตงาน และประเมินปัจจัยที่ส่งผลกระทบ จึงได้ปรับแนวทางบริหาร กระบวนการภายใน จัดวางกลยุทธย์และสร้างเครือข่ายพันธมิตร เพื่อความเข้มแข็งในงานทดสอบ และงานวิจัยพัฒนา ให้เท่าทันสอดรับกับเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนโลก
  • ในปัจจุบัน หน่วยงานนี้ได้มั่งเน้นงานวิจัยโครงการและธุระกิจนวัตกรรมรว่มกับเครือข่ายพันธมิตร โดยเฉพาะการใช้แระโยชน์จากจุดแข็งที่มี เพื่อสร้างรายได้ใหม่ อาทิเช่า บริการรับจ้างออกแบบ วิจัยด้านโทรคมนาคม ทั้งงานติดตั้ง ตรวจแก้ บำรุงรักษา ระบบติดตาม เฝ้าระวัง และประมวลผล รวมถึงด้านพลังงานทางเลือก และการแก้ปัญหา Grouding System, Surge Protection System ซึ่งบุคลากรที่นี่มีความเชี่ยวชาญสูงมาก
  • ในปี 2563 สถาบันนวัตกรรม ทีโอที พร้อมจะขับเคลื่อนภารกิจด้านโทรคมนาคมเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายรายได้ใหม่ จากการขยายผล และต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์  โดยจะทุ่มเท มุ่งมั่นสรรค์สร้างนวัตกรรมชุมชน เพื่อสังคมและประโยชน์สาธารณะให้มากขึ้นด้วย
              …เราภูมิใจที่ได้สรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อ ทีโอที เพื่อสังคมและประโยชน์สาธารณะ
              …เราจะก้าวเดินอย่างสง่างาม…

ประวัติความเป็นมา

ปี 2505

รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยจะต้อง มีการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งทางเทคนิคและการบริหารงานโทรคมนาคม จึงได้จัดทำแผน ขอความช่วยเหลือจากกองทุนพิเศษ ของสหประชาชาติ (The United Nations Special Funds) ซึ่งปัจจุบันมีชื่อว่า The United Nations Development Program.( UNDP). เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม โทรคมนาคมและศูนย์ทดสอบและพัฒนา( Tele communications Training, Test and development Centre) ขึ้นในประเทศไทย

ปี 2506

โครงการนี้ได้รับการอนุมัติในวาระการประชุมครั้งที่ 10 ของกองทุน พิเศษแห่ง สหประชาชาติ โดยได้ให้ สหภาพโทรคมนาคมเป็นองค์กรที่รับผิดชอบการบริหาร (Executive Agency) ร่วมกับ กระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงาน (Operating Agency) โครงการ ในระยะที่ 1 ใช้เวลา 5 ปี งบประมาณ US$2,806,000.00 (ประมาณ 70,150,000.00 บาท US$1 = 25 บาท โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนปี พ.ศ. 2539) โดยเริ่มตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2507 เป็นต้นมา ในระยะเริ่มแรกของโครงการ ได้มุ่งเน้นการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมโทรคมนาคม สำหรับ ศูนย์ทดสอบและพัฒนาจะเป็นการดำเนินการ ในลำดับถัดไป จนกระทั่งในปลายโครงการระยะแรก ศูนย์ฝึกอบรมโทรคมนาคม ได้เสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2510 (ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อตามองคาพยพใหม่ เป็นฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตั้งอยู่ที่ถนน งามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี) ส่วนศูนย์ทดสอบและพัฒนา ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ในเวลาต่อมา (ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคนิค)

ปี 2511

รัฐบาลไทยได้จัดทำแผนขอความช่วยเหลือในระยะที่ 2 เพื่อขอรับความช่วยเหลือ ในด้านผู้เชี่ยวชาญ และได้รับอนุมัติ ในเดือนมิถุนายน ปีเดียวกัน โครงการนี้มีระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม ปี พ. ศ. 2512 จนเสร็จสิ้นโครงการ ในปี พ.ศ. 2515
และในปี 2511 ได้มีการแต่งตั้งนายโอฬาร เพียรธรรม เป็นหัวหน้าศูนย์ทดสอบและพัฒนา

ปี 2512

ศูนย์ทดสอบและพัฒนาได้โอนมาสังกัดองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย โดยในระยะแรก สังกัดอยู่กับกรมไปรษณีย์โทรเลข

ปี 2516

องค์การโทรศัพท์ฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงองคาพยพ ศูนย์ทดสอบและพัฒนาถูกจัดให้เป็น กองทดสอบและพัฒนาสังกัด ฝ่ายวิศวกรรม

ปี 2530

องค์การโทรศัพท์ฯ ได้ปรับปรุงองคาพยพใหม่ เพื่อปรับปรุงการบริหารงาน และเพื่อการให้บริการมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น กองทดสอบและพัฒนา ได้ยกฐานะเป็นส่วนทดสอบ และพัฒนา สังกัดด้านวิศวกรรมและโครงการ

ปี 2538

องค์การโทรศัพท์ฯได้ปรับปรุงองคาพยพอีกครั้งหนึ่ง และได้ยกฐานะ ส่วนทดสอบและ พัฒนา เป็น ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคนิค

ปี 2546

ได้ยกฐานะเป็น สำนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคม บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ปี 2547

ได้ยกฐานะเป็น ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน )

ปี 2548

 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันนวัตกรรม ทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ปรับโครงสร้างเป็นฝ่ายวิจัยและพัฒนา สังกัดหน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน สำนักบริหารโครงข่าย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

7 มกราคม พ.ศ. 2564

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสังกัดสายงานโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มบริหารโครงข่าย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จากการควบรวมของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ติดต่อเรา

NT Research and Development Department

65 Pathumsamphun Rd., Bangprok, Pathum Thani, Pathum Thani 12000

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

65 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000   โทร. 02-5812023