Y-Inno

โครงการเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่ (Y-Innovator)

Y   ที่มาและความสำคัญ

                 ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม   บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) (บมจ.ทีโอที) ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคม และดิจิทัลชั้นนำของประเทศ ที่มุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย   ในยุคดิจิทัล โดยมีวิสัยทัศน์ “ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและดิจิทัลชั้นนำของประเทศ” มีพันธกิจ คือ  1.) สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้า  2.) ให้บริการอย่างมีคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย และ 3.) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล  ซึ่ง บมจ.ทีโอที ให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรม โดยมีสถาบันนวัตกรรม ทีโอที (นฐ.) เป็นหน่วยงานหลักในการวิจัยพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านนวัตกรรมของ    ทีโอที โดยได้กำหนดทิศทางการวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม คือ นวัตกรรมเพื่อใช้ในกิจการ / เพื่อเชิงพาณิชย์/ เพื่อความมั่นคง / เพื่อสังคมและประโยชน์สาธารณะ และบริการนวัตกรรม ทดสอบ ซ่อมและสอบเทียบ 

ในปัจจุบันแม้ว่าผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ของ นฐ. จะมีส่วนในการดำเนินธุรกิจและสนับสนุนการให้บริการของ บมจ.ทีโอที  เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ หากแต่การส่งเสริมให้เกิดความรู้  การใช้ความคิดสร้างสรรค์ และสร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งองค์กร อาจเป็นกลไกหนึ่งที่น่าจะช่วยพัฒนาผลงานที่สามารถสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) ขึ้นมาได้  ดังนั้น นฐ. จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัย/นักประดิษฐ์  โดยเชื่อมโยงพนักงาน ทีโอที ที่สนใจงานนวัตกรรมเข้าร่วมเป็นเครือข่ายนักวิจัยและพัฒนารุ่นใหม่ (Young Innovators) เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมยุคใหม่ (New Era) ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยเฉพาะ Innovation Solution และ Digital Services 

Y   วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการเชื่อมโยงพนักงาน ทีโอที ที่สนใจงานนวัตกรรมยุคใหม่ และขยายขอบเขตความร่วมมือของคนในองค์กร
 2. เพื่อการวิจัย พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมนำไปสนับสนุนกิจการของ บมจ.ทีโอที ทั้งในเชิงการลดรายจ่าย สร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์  เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ
 3. เพื่อสนับสนุนนักวิจัยให้ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม เผยแพร่/ต่อยอดผลงานที่มีคุณค่า พร้อมทั้งส่งเสริมการส่งประกวดภายนอกในการสร้างชื่อเสียงองค์กรแห่งนวัตกรรม
 4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน พร้อมสร้างองค์ความรู้ และทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร
 5. เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ ตามมาตรฐานสากลผ่านกระบวนการทดสอบและสอบเทียบ ดัวย ห้องปฏิบัติการสอบเทียบทางด้านไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005
Y   กลุ่มเป้าหมาย

พนักงาน ทุกคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบคิดค้น มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนา ทีโอที  

Y   กิจกรรมที่จะจัดให้มีขึ้นของโครงการ
 1. 1. จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายนักวิจัยและพัฒนารุ่นใหม่ (Young Innovators) โดยเชื่อมโยงพนักงาน ทีโอที เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมยุคใหม่ (New Era)
 2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเพื่อนพนักงานเข้าร่วมเครือข่าย Y-Innovator เช่น จัดทำแผ่นโปสเตอร์, การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเวปไซต์ของ ทีโอที และ นฐ.
 3. จัดทำช่องทางการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมต่างๆ (Social Media) เช่น Face book, Line และเวปไซต์ เป็นต้น

4    การจัดกิจกรรมร่วมกันของคณะทำงานและเครือข่าย

4.1  การส่งเสริมการดูงาน, ชมผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ หรือการไปศึกษาโครงการ/แผนงานสำคัญ เช่น โครงการ Smart City ที่จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น

4.2  การจัดประชุม/เสวนา ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนา ทีโอที ด้วยนวัตกรรม รวมถึงการนำเสนอผลงานไปประยุกต์ต่อยอดให้เกิดประดโชน์ในวงกว้าง

4.3  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา การพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวความคิด การจัดทำ ปัญหาที่เกิดและการแก้ไข

4.4  นวัตกรรมสัญจร ร่วมกับ นฐ. ในการนำเสนอผลงานของเครือข่าย Y-Innovator  เพื่อส่งเสริมการนำไปใช้งานและขยายผล

Y   งบประมาณ

  งบประมาณทำการประจำปี ของสถาบันนวัตกรรม ทีโอที

Y   แผนการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี 2 เดือน  เริ่มต้น  24 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

ที่ กิจกรรมที่จะดำเนินการ ช่วงเวลา งบประมาณ (บาท)
1. จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายนักวิจัยและพัฒนารุ่นใหม่ พ.ย. 61  
2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมเครือข่าย Y-Innovator พ.ย.- ธ.ค. 61  
3. จัดทำช่องทางการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ พ.ย.- ธ.ค. 61  
4. การจัดกิจกรรมร่วมกันของคณะทำงานและเครือข่าย    
  – การดูงาน/ชมผลงานนวัตกรรม/การไปศึกษาโครงการ ม.ค.- ธ.ค. 62  
  – การจัดประชุม/เสวนา ม.ค.- ธ.ค. 62  
  – การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ม.ค.- ธ.ค. 62  
  – นวัตกรรมสัญจร ร่วมกับ นฐ. ม.ค.- ธ.ค. 62  
5. รายงานสรุปความก้าวหน้า ทุกสิ้นเดือน  
6. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ธ.ค. 62  

 

Y   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. 1. เกิดเครือข่ายความร่วมือด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมระหว่างพนักงานภายในองค์กร
 2. การขับเคลื่อนการพัฒนา ทีโอที ด้วยความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน ที่สร้างองค์ความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรมยุคดิจิทัล
 3. นวัตกรรมยุคใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Innovation Solution และ Digital Services) เพื่อใช้ในกิจการทีโอที เพื่อเชิงพาณิชย์ เพื่อความมั่นคง เพื่อสังคมและประโยชน์สาธารณะ ที่สามารถลดรายจ่าย สร้างรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ
 4. พนักงานผู้ประดิษฐ์คิดค้น/วิจัย ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านการวิจัย พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม และผลงานได้เผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์ รวมทั้งการสร้างชื่อเสียงให้องค์กร
Y   หน่วยงานรับผิดชอบ

          คณะทำงานเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่ (Y-Innovator)  ตามคำสั่ง สถาบันนวัตกรรม ทีโอที ที่ 10/2561   ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561    สังกัด สถาบันนวัตกรรม ทีโอที

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่   

นายวรวิทย์       รอดอนันต์        โทรศัพท์  0 2581 1470 มือถือ 08 1459 9444  

นางรัตนา         สวยรูป           โทรศัพท์  0 2581 5589, มือถือ 08 9300 7565

นายเชาวน์       ไชยคำ            โทรศัพท์  0 2581 4973, มือถือ 09 5858 9898

นางสาวทิพย์พินันท์  ทองธิราช     โทรศัพท์  0 2581 4973, มือถือ 09 4497 6505  

เว็บไซต์  http://www.totinnovate.comhttp://intra.totinnovate.com

 

S__24657932